Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE:

  • zapoznanie się z regulaminami obiektów, na których odbywają się zajęcia.
  • systematyczne uczestnictwo na zajęciach W.F. 
  • aktywny udział w zajęciach.
  • dopuszcza się JEDNĄ w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną.
  • krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim /zwolnienie należy przedstawić prowadzącemu w terminie do dwóch tygodni od daty wystawienia/.
  • liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
  • sprawy wyjątkowe, dotyczące zaliczenia przedmiotu, rozstrzyga dyrektor Studium WFiS UJ lub działający z jego upoważnienia zastępca ds. dydaktycznych.
  • Nauczyciel/trener kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo studentów może skierować studenta do udziału w innych formach aktywności sportowej (w tym zajęciach korekcyjnych). Od powyższej decyzji student może się odwołać do Dyrektora SWFiS, którego decyzja jest w tej sprawie ostateczna.

SEKCJE SPORTOWE UJ Studenci, którzy mają predyspozycje i umiejętności do trenowania w sekcjach sportowych, powinni zgłosić się na pierwszy trening wybranej dyscypliny. W przypadku pozytywnej weryfikacji należy wyrejestrować się z grupy kierunkowej oraz zgłosić się do Sekretariatu Studium WFiS z pisemną informacją od trenera w celu zarejestrowania do sekcji.  O przyjęciu decyduje trener danej sekcji.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z WF w trybie zdalnym (dotyczy wyłącznie studentów posiadających zwolnienie lekarskie z ćwiczeń) jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, w wyznaczonym terminie, poprzez platformę MS Teams (wymagane jest posiadanie konta mailowego imię.nazwisko@student.uj.edu.pl)

Zaliczenie z wychowania fizycznego można również uzyskać poprzez:

  • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na Uniwersytecie Jagiellońskim - nie dotyczy zwolnień lekarskich
  • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na innej uczelni wyższej - nie dotyczy zwolnień lekarskich

/w powyższych przypadkach w celu uzyskania zaliczenia w USOS, po dokonaniu rejestracji do właściwej grupy (SWF.UJ.ZPRZ30 lub SWF.ZPRZ60), należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie - /prosimy o kontakt nie wcześniej niż w połowie listopada/ z sekretariatem Studium WFiS UJ swfis@uj.edu.pl, 12-637 43 03

Zwolnienie z zajęć WF /roczne lub semestralne/ przysługuje studentom należącym do Zespołu Pieśni i Tańca "Słowianki" pod warunkiem zgody kierownictwa ZPiT "Słowianki".

UWAGA !! Studenci posiadający przeciwwskazania zdrowotne do udziału w zajęciach WF (wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o st. niepełnosprawności) przedmiot odbywają w formie teoretycznej.

terminy zajęć dla osób posiadających zwolnienie lekarskie z ćwiczeń (jeden do wyboru):

poniedziałek 8.30 - 10.00

środa 15.15 - 16.45

środa 17.00 - 18.30

W powyższym przypadku zaświadczenie lekarskie (semestralne, całoroczne) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do sekretariatu Studium WFiS UJ, bądź przesłać pocztą wraz z numerem albumu na adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, ul. Piastowska 26, 30-067 Kraków (z dopiskiem sekretariat) w terminie do końca października 2023 oraz skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS w celu rejestracji: 12/637 43 03.

BRAK ŻETONÓW NA KONCIE: każdy student uprawniony do rejestracji na WF w roku akademickim 2023/2024 otrzyma 30 żetonów typu WF 23/24. Studenci, którzy WF w roku akademickim 2023/2024 WF zaliczają warunkowo lub awansem proszeni są o kontakt mailowy. W tytule maila proszę wpisać: ŻETONY 23/24.