Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE:

 • rejestracja na przedmiot w USOS.
 • zapoznanie się z regulaminami obiektów, na których odbywają się zajęcia.
 • systematyczne uczestnictwo na zajęciach W.F. 
 • aktywny udział w zajęciach.
 • dopuszcza się JEDNĄ w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną.
 • krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim /zwolnienie należy przedstawić prowadzącemu w terminie do dwóch tygodni od daty wystawienia/.
 • liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
 • sprawy wyjątkowe, dotyczące zaliczenia przedmiotu, rozstrzyga dyrektor Studium WFiS UJ lub działający z jego upoważnienia zastępca ds. dydaktycznych.
 • Nauczyciel/trener kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo studentów może skierować studenta do udziału w innych formach aktywności sportowej (w tym zajęciach korekcyjnych). Od powyższej decyzji student może się odwołać do Dyrektora SWFiS, którego decyzja jest w tej sprawie ostateczna.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z WF w trybie zdalnym (dotyczy wyłącznie studentów posiadających zwolnienie lekarskie z ćwiczeń) jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, w wyznaczonym terminie, poprzez platformę MS Teams (wymagane jest posiadanie konta mailowego imię.nazwisko@student.uj.edu.pl)

2. Zaliczenie z wychowania fizycznego można również uzyskać poprzez:

 • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na Uniwersytecie Jagiellońskim - nie dotyczy zwolnień lekarskich
 • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na innej uczelni wyższej - nie dotyczy zwolnień lekarskich

/w powyższych przypadkach w celu uzyskania zaliczenia w USOS, po dokonaniu rejestracji do właściwej grupy (SWF.UJ.ZPRZ30 lub SWF.ZPRZ60), należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie - /prosimy o kontakt nie wcześniej niż w połowie listopada/ z sekretariatem Studium WFiS UJ swfis@uj.edu.pl, 12-637 43 03

Zwolnienie z zajęć WF /roczne lub semestralne/ przysługuje studentom należącym do Zespołu Pieśni i Tańca "Słowianki" pod warunkiem zgody kierownictwa ZPiT "Słowianki" (kod grupy do rejestracji w USOS: SWF.UJ.SŁOWIANKI).

UWAGA !! Studenci posiadający przeciwwskazania zdrowotne do udziału w zajęciach WF (wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o st. niepełnosprawności) przedmiot odbywają w formie teoretycznej.

terminy zajęć dla osób posiadających zwolnienie lekarskie z ćwiczeń (jeden do wyboru):

poniedziałek 9.00 - 10.30

czwartek 15.00 - 16.30

czwartek 16.45 - 18.15

W powyższym przypadku zaświadczenie lekarskie (semestralne, całoroczne) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do sekretariatu Studium WFiS UJ, bądź przesłać pocztą wraz z numerem albumu na adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, ul. Piastowska 26, 30-067 Kraków (z dopiskiem sekretariat) w terminie do końca października 2022 oraz skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS w celu rejestracji: 12/637 43 03.