Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia

1. Podstawą zaliczenia semestru jest:

 • rejestracja na przedmiot w USOS.
 • Zapoznanie się z regulaminami obiektów, na których odbywają się zajęcia.
 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia W.F. 
 • aktywny udział w zajęciach.
 •  dopuszcza się JEDNĄ w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną.
 • krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim /zwolnienie należy przedstawić prowadzącemu w terminie do dwóch tygodni od daty wystawienia/.
 • liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
 • w trakcie trwania semestru /po 18.10.2018/ zmiana grupy zajęciowej NIE jest możliwa/
 • sprawy wyjątkowe, dotyczące zaliczenia przedmiotu, rozstrzyga kierownik Studium WFiS UJ lub działający z jego upoważnienia zastępca ds. dydaktycznych.
 • Nauczyciel/trener kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo studentów może skierować studenta do udziału w innych formach aktywności sportowej (w tym zajęciach korekcyjnych). Od powyższej decyzji student może się odwołać do Kierownika SWFiS, którego decyzja jest w tej sprawie ostateczna.

2. Zaliczenie z wychowania fizycznego można również uzyskać poprzez:

 • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na innej uczelni wyższej.

/w powyższych przypadkach w celu uzyskania zaliczenia w USOS, po dokonaniu rejestracji do właściwej grupy (SWF.UJ.ZPRZ30 lub SWF.ZPRZ60), należy zgłosić się do sekretariatu Studium WFiS UJ/

Członkostwo w KU AZS UJ nie jest obowiązkowe dla studentów trenujących w sekcjach sportowych SWFiS UJ.

Sekcje: Badminton, Brydż, Kolarstwo górskie, Szachy, Wspinaczka są sekcjami prowadzonymi przez KU AZS UJ - nie zaliczają zajęć WF.

Zwolnienie z zajęć WF /roczne lub semestralne/ przysługuje studentom należącym do Zespołu Pieśni i Tańca "Słowianki" pod warunkiem zgody kierownictwa ZPiT "Słowianki" (kod grupy do rejestracji w USOS: SWF.UJ.SŁOWIANKI).

W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach WF, należy:

1. zarejestrować się do grupy o kodzie SWF.UJ.ZLEK30 (semestr) lub SWF.UJ.ZLEK60 (rok)

2. dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zwolnienie lekarskie (semestralne, całoroczne) do sekretariatu Studium WFiS UJ.

Zwolnienia z semestru zimowego oraz całoroczne należy dostarczyć bezwzględnie do dnia 8 listopada 2019 r., natomiast zwolnienia lekarskie na semestr letni do dnia 9 kwietnia 2020 r.