Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIE PRZEDMIOTY WYCHOWANIE FIZYCZNE:

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM W OBIEKTACH SPORTOWYCH

 • rejestracja na przedmiot w USOS.
 • zapoznanie się z regulaminami obiektów, na których odbywają się zajęcia.
 • systematyczne uczestnictwo na zajęciach W.F. 
 • aktywny udział w zajęciach.
 • dopuszcza się dwie w semestrze nieobecności nieusprawiedliwione.
 • krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim /zwolnienie należy przedstawić prowadzącemu w terminie do dwóch tygodni od daty wystawienia/.
 • liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
 • w trakcie trwania semestru /po 18.10.2020/ zmiana grupy zajęciowej NIE jest możliwa/
 • sprawy wyjątkowe, dotyczące zaliczenia przedmiotu, rozstrzyga kierownik Studium WFiS UJ lub działający z jego upoważnienia zastępca ds. dydaktycznych.
 • Nauczyciel/trener kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo studentów może skierować studenta do udziału w innych formach aktywności sportowej (w tym zajęciach korekcyjnych). Od powyższej decyzji student może się odwołać do Kierownika SWFiS, którego decyzja jest w tej sprawie ostateczna.

ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM - przeznaczone wyłącznie dla studentów, którzy wszystkie inne zajęcia w ramach kierunku odbywaja zdalnie oraz mieszkają poza Krakowem.

rejestracja na przedmiot w USOS /grupy o kodzie SWF.UJ.ZDALNE/

systematyczne uczestnictwo w zajęciach w wyznaczonym terminie poprzez platformę MS Teams (wymagane jest posiadanie konta mailowego imie.nazwisko@student.uj.edu.pl)

aktywny udział w zajęciach

dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną.

zaliczenie testu wiedzy pod koniec semestru

2. Zaliczenie z wychowania fizycznego można również uzyskać poprzez:

 • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na Uniwersytecie Jagiellońskim - nie dotyczy zwolnień lekarskich
 • przepisanie zaliczenia z w.f., uzyskanego w poprzednich latach /ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego/ na innej uczelni wyższej - nie dotyczy zwolnień lekarskich

/w powyższych przypadkach w celu uzyskania zaliczenia w USOS, po dokonaniu rejestracji do właściwej grupy (SWF.UJ.ZPRZ30 lub SWF.ZPRZ60), należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie - /prosimy o kontakt nie wcześniej niż w połowie pździernika/ z sekretariatem Studium WFiS UJ swfis@uj.edu.pl, 12-637 43 03

Członkostwo w KU AZS UJ nie jest obowiązkowe dla studentów trenujących w sekcjach sportowych SWFiS UJ.

Sekcje: Badminton, Brydż, Kolarstwo górskie, Szachy, Wspinaczka są sekcjami prowadzonymi przez KU AZS UJ - nie zaliczają zajęć WF.

Zwolnienie z zajęć WF /roczne lub semestralne/ przysługuje studentom należącym do Zespołu Pieśni i Tańca "Słowianki" pod warunkiem zgody kierownictwa ZPiT "Słowianki" (kod grupy do rejestracji w USOS: SWF.UJ.SŁOWIANKI).

W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach WF, należy:

1. zarejestrować się do grupy o kodzie SWF.UJ.ZLEK30 (semestr) lub SWF.UJ.ZLEK60 (rok)

2. dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zwolnienie lekarskie (semestralne, całoroczne) do sekretariatu Studium WFiS UJ bądź przesłać pocztą wraz z numerem albumu na adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków, z dopiskiem : sekretariat.